Naša spoločnosť eucert s.r.o. je akreditovaným certifikačným a inšpekčným orgánom, ktorý ma riadne opávnenie:

  • vykonávať certifikáciu a vydávať registrované certifikáty podľa požiadaviek medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001,
  • vykonávať inšpekciu dodržiavania technických požiadaviek v procese overovania kvality realizácie a postupu stavebných prác pri zhotovovaní vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) podľa normy STN 73 2901:2015.

eucert s.r.o. Česká Republika

flag-cz